คำแนะนำการขอหมายเลข ISSN

เกี่ยวกับเรา

International Standard Book Number (ISBN) คือ เลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน

International Standard Serial Number (ISSN) คือ เลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารทั่วไป มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์ของวารสารแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน

หอสมุดฯ ยินดีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อขอรับหมายเลข ISBN และ ISSN ให้แก่ผู้ผลิตและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ชิ้นงาน ของท่านต่อไป

การติดต่อ

จันทิมา จริยวัตกุล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 313-928 ถึง 45 ต่อ 1410 และ 1424 (ภายใน)
+66 (73) 313-486
+66 (73) 333-587
jantima.j@psu.ac.th
oar@psu.ac.th
http://tanee.oas.psu.ac.th

เวลาเปิดบริการของหอสมุดฯ

วัน เวลา
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 20.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
* IT-Zone ปิดบริการก่อนห้องสมุดปิด 30 นาที
* ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าห้องสมุด ผ่านทางตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ

คำแนะนำการขอหมายเลข ISSN

1. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์หน้าปกวารสาร (หรือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์) และ หน้าสารบัญ กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน กรุณาแนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ (พ.2) มาด้วย
2. ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับหมายเลข ISSN หลังจากยื่นคำร้อง 3-5 วันทำการ โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนการอัพเดทสถานะคำร้องไปยังอีเมลผู้ยื่นคำร้อง และสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องขอ ISSN ได้ทางเว็บไซต์นี้ หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 073 313928-45 ต่อ 1410 (ภายใน 1410 และ 1424)
3. กรณีที่สิ่งพิมพ์เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในหน้าสารบัญของวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบุ Table of Contents ให้ระบุ ISSN XXXX-XXXX อยู่บริเวณในหน้าเว็บเพจด้วย คือ ISSN XXXX-XXXX จะระบุอยู่ในหน้าปกหรือหน้าแรกของเว็บลิงค์ของวารสาร และปรากฏอยู่ในหน้าสารบัญ Table of Contents เนื่องจากการขอเลข ISSN จะต้องมีหน้าปกและหน้าสารบัญของวารสารประกอบคำขอ
4. เมื่อผู้ยื่นคำร้องจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งให้หอสมุดแห่งชาติจำนวน 3 ฉบับตามที่อยู่ด้านล่างนี้

กลุ่มงานบริการพิเศษ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์
กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ต่อ 135, 140
โทรสาร: 0-2280-9858
e-Mail: isbn@nlt.go.th, issn@nlt.go.th


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. หน้าปก 2. หน้าสารบัญ

หน้าปก
หน้าปกวารสาร (หรือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์) คือรูปลักษณ์ด้านหน้าของตัวเอกสาร

หน้าสารบัญ
หน้าที่บอกให้ทราบลำดับในวารสาร พร้อมบอกเลขหน้ากำกับว่า บท ตอน เรื่องนั้น ๆ อยู่หน้าใดของวารสาร

*การแนบไฟล์ รวบรวมไฟล์ทั้ง 2 โดยการบีบอัดในรูปของ .zip และต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB