ตรวจสอบสถานะคำร้อง

เกี่ยวกับเรา

International Standard Book Number (ISBN) คือ เลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน

International Standard Serial Number (ISSN) คือ เลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารทั่วไป มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์ของวารสารแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน

หอสมุดฯ ยินดีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อขอรับหมายเลข ISBN และ ISSN ให้แก่ผู้ผลิตและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ชิ้นงาน ของท่านต่อไป

การติดต่อ

จันทิมา จริยวัตกุล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 313-928 ถึง 45 ต่อ 1410 และ 1424 (ภายใน)
+66 (73) 313-486
+66 (73) 333-587
jantima.j@psu.ac.th
oar@psu.ac.th
http://tanee.oas.psu.ac.th

เวลาเปิดบริการของหอสมุดฯ

วัน เวลา
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 20.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
* IT-Zone ปิดบริการก่อนห้องสมุดปิด 30 นาที
* ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าห้องสมุด ผ่านทางตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภทสิ่งพิมพ์
ผู้ยื่นคำร้อง
สถานะ
ISBN
หมายเหตุ

493

한국어 첫걸음 (แปล ก้าวแรกสู่ภาษาเกาหลี)


บุรินทร์ สหะวิริยะ

อนุมัติ

978-616-271-667-6


492

อีสมาแอ กาเต๊ะ


อีสมาแอ กาเต๊ะ

อนุมัติ

978-616-271-665-2


491

เอกลักษณ์เด่นของกฎหมายอิสลาม


อุสมาน ยูนุ

อนุมัติ

978-616-271-663-8


490

อัลอะกีดะฮฺ อัลอิสลามียะฮฺ และกลุ่มแนวคิดในอิสลาม


อุสมาน ยูนุ

อนุมัติ

978-616-271-664-5


489

มโนทัศน์พื้นฐานการวิจัยอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา


อีสมาแอ กาเต๊ะ

อนุมัติ

978-616-271-662-1


488

สันนิบาตอาหรับกับการแก้ปัญหาปาเลสไตน์


ซาฝีอี อาดำ

อนุมัติ

978-616-586-597-


487

ประเด็นเกี่ยวกับนิติศาสตร์อิสลามเปรียบเทียบ


นายรอกิ เจ๊ะเต้

อนุมัติ

978-616-271-661-


486

จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต


อริยา คูหา

อนุมัติ

978-616-271-658-4


485

มหัศจรรย์เพชรบุรี 3 รส


กัลยาณมิตร ฉันทรางกูร

อนุมัติ

978-974-641-786-0


484

กลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการสอนภาษาอาหรับสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาฝั่งทะเลอันดามัน


สราวุธ สายทอง

อนุมัติ

978-616-271-656-0

ลำดับ
ชื่อวารสาร
ประเภทสิ่งพิมพ์
ผู้ยื่นคำร้อง
สถานะ
ISSN
หมายเหตุ

320

วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


อัชฎาภรณ์ หารคำแพง

อนุมัติ

2773-9856


319

วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


นัศรุลลอฮ สุมาลี

อนุมัติ

2773-9848


318

วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


นัศรุลลอฮ สุมาลี

ยกเลิก

-

ซ้ำ

317

วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


นัศรุลลอฮ สุมาลี

ยกเลิก

-

ซ้ำ

296

987-65-4320


x7abdnh5

ตรวจสอบ

-


285

วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี


อัชฎาภรณ์ หารคำแพง

ส่งขอ

-


283

รายงานภาวะเศรฐกิจการท่องเที่ยวปีที่ 2 ฉบับที่ 1


อัครพล ชมหมวก

ยกเลิก

-

1. วารสารที่ส่งมามี ISSN แล้วที่หน้าปก 2. จะขอ ISSN วารสารฉบับออนไลน์หรือเปล่า เห์นเลือกเป็นวารสาร ถ้าฉบับออนไลน์เลือกเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 3. ถ้าจะขอ ISSN วารสารฉบับออนไลน์ จะต้องเป็นวารสารฉบับตีพิมพ์วันเดือนปีที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น คือ 2564 จะขอย้อนหลังไม่ได้ 4. กรณียื่นขอเลข ISSN สำหรับวารสารออนไลน์นั้น ในหน้าเว็บไซต์วารสาร ให้ท่านระบุตำแหน่งที่จะวางเลข ISSN เป็น ISSN XXXX-XXXX (Online) (นำ ISSN เดิมออก) เพื่อที่หลังจากได้รับเลข ISSN ไปแล้ว ค่อยนำไปแทนที่ตำแหน่งดังกล่าว 5. แนบไฟล์หน้าปกและหน้าสารบัญ

282

วารสารภาวนาสารปริทัศน์


ดลนพร วราโพธิ์

ยกเลิก

-

ต้องเป็นวารสารฉบับปีพิมพ์ปัจจุบันเท่านั้น

281

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ปุณยนุช นิลแสง

ยกเลิก

-

1. ขอ File แนบหน้าสารบัญวารสารฉบับปัจจุบัน 2. ISSN 2351-0366 ให้นำออกและแก้ไขเป็น ISSN XXXX-XXXX (Online) แทน ขอบคุณค่ะ /0898782626

280

วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี


อัชฎาภรณ์ หารคำแพง

ยกเลิก

-

ยังไม่บทความตีพิมพ์ในตัวเล่ม ตัวเล่มยังไม่สมบูรณ์