บริการขอหมายเลข ISBN และ ISSN

เกี่ยวกับเรา

International Standard Book Number (ISBN) คือ เลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน

International Standard Serial Number (ISSN) คือ เลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารทั่วไป มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์ของวารสารแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน

หอสมุดฯ ยินดีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อขอรับหมายเลข ISBN และ ISSN ให้แก่ผู้ผลิตและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ชิ้นงาน ของท่านต่อไป

การติดต่อ

จันทิมา จริยวัตกุล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 313-928 ถึง 45 ต่อ 1410 และ 1424 (ภายใน)
+66 (73) 313-486
+66 (73) 333-587
jantima.j@psu.ac.th
oar@psu.ac.th
http://tanee.oas.psu.ac.th

เวลาเปิดบริการของหอสมุดฯ

วัน เวลา
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 20.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
* IT-Zone ปิดบริการก่อนห้องสมุดปิด 30 นาที
* ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าห้องสมุด ผ่านทางตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
*ผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้คั่นด้วยจุลภาค (,)
*ระบุคำนำหน้านาม (Doctor, Miss, Mr., Mrs., ดร., นาย, นาง, นางสาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, นายแพทย์, ทันตแพทย์, แพทย์หญิง, เภสัชกร, พระ, แม่ชี, คุณ, คุณหญิง, จอมพล, จ่าตรี, ซิสเตอร์, ดาบตำรวจ, เด็กหญิง, เด็กชาย, ทันตแพทย์, นักเรียนนายสิบ, นายแพทย์, หม่อมหลวง ฯลฯ)
*ถ้ามี
*ผู้แปลมากกว่า 1 คน ให้คั่นด้วยจุลภาค (,)
*ระบุคำนำหน้านาม (Doctor, Miss, Mr., Mrs., ดร., นาย, นาง, นางสาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, นายแพทย์, ทันตแพทย์, แพทย์หญิง, เภสัชกร, พระ, แม่ชี, คุณ, คุณหญิง, จอมพล, จ่าตรี, ซิสเตอร์, ดาบตำรวจ, เด็กหญิง, เด็กชาย, ทันตแพทย์, นักเรียนนายสิบ, นายแพทย์, หม่อมหลวง ฯลฯ)
*ผู้วาดภาพประกอบมากกว่า 1 คน ให้คั่นด้วยจุลภาค (,)
*ระบุคำนำหน้านาม (Doctor, Miss, Mr., Mrs., ดร., นาย, นาง, นางสาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, นายแพทย์, ทันตแพทย์, แพทย์หญิง, เภสัชกร, พระ, แม่ชี, คุณ, คุณหญิง, จอมพล, จ่าตรี, ซิสเตอร์, ดาบตำรวจ, เด็กหญิง, เด็กชาย, ทันตแพทย์, นักเรียนนายสิบ, นายแพทย์, หม่อมหลวง ฯลฯ)
*ไม่มีราคาให้ใส่ 0
*ประกอบด้วย ชื่อสำนักพิมพ์/หน่วยงานที่ผิดชอบการจัดพิมพ์, เลขที่, ถนน/ตรอก/ซอย, แขวง/เขต, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, อีเมล, เว็บไซต์
*ประกอบด้วย ชื่อสำนักพิมพ์/หน่วยงานที่ผิดชอบการจัดพิมพ์, เลขที่, ถนน/ตรอก/ซอย, แขวง/เขต, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, อีเมล, เว็บไซต์
*ประกอบด้วย ชื่อโรงพิมพ์, เลขที่, ถนน/ตรอก/ซอย, แขวง/เขต, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, อีเมล, เว็บไซต์
*ประกอบด้วย ชื่อโรงพิมพ์, เลขที่, ถนน/ตรอก/ซอย, แขวง/เขต, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, อีเมล, เว็บไซต์
*ประกอบด้วย ชื่อผู้จัดจำหน่าย, เลขที่, ถนน/ตรอก/ซอย, แขวง/เขต, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, อีเมล, เว็บไซต์
*แนบไฟล์รวม บีบอัดเป็นนามสกุล zip เท่านั้น รายละเอียด

*ไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม

*ถ้ามี
*ใส่คำว่า “เพื่อ” นำหน้าประโยคในแต่ละหัวข้อวัตถุประสงค์
*หากเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์จะต้องใส่ชื่อวารสาร พร้อมแนบ URL ของหน้าปกและหน้าสารบัญ หัวข้อสาระสังเขป และด้านล่างเว็บลิงค์ของวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุว่าวารสารนำเสนอทางด้านใดบ้าง เน้นทางด้านเนื้อหาภายในวารสาร 2-3 บรรทัด ตัวอย่างเช่น วารสารนำเสนอบทความทางวิชาการในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและแนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
*ประกอบด้วย ชื่อสำนักพิมพ์/หน่วยงานที่ผิดชอบการจัดพิมพ์, เลขที่, ถนน/ตรอก/ซอย, แขวง/เขต, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, อีเมล, เว็บไซต์
*ประกอบด้วย ชื่อสำนักพิมพ์/หน่วยงานที่ผิดชอบการจัดพิมพ์, เลขที่, ถนน/ตรอก/ซอย, แขวง/เขต, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, อีเมล, เว็บไซต์
*ประกอบด้วย ชื่อโรงพิมพ์, เลขที่, ถนน/ตรอก/ซอย, แขวง/เขต, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, อีเมล, เว็บไซต์ หากเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องระบุ
*ประกอบด้วย ชื่อโรงพิมพ์, เลขที่, ถนน/ตรอก/ซอย, แขวง/เขต, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, อีเมล, เว็บไซต์ หากเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องระบุ
*แนบไฟล์รวม บีบอัดเป็นนามสกุล zip เท่านั้น รายละเอียด

*ไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม